جریمه نقدی قابل حل است اما محرومیت پرسپولیس وطارمی قطعی است

جریمه نقدی قابل حل است اما محرومیت پرسپولیس وطارمی قطعی است
حکم محرومیت طارمی و پرسپولیس، جزایی است که فیفا برای تخلف در نظر گرفته و با پرداخت مالی حل نخواهد شد.

جریمه نقدی قابل حل است اما محرومیت پرسپولیس وطارمی قطعی است