ثبت آیین سوگواری روستای سه در فهرست میراث ناملموس کشور

ثبت آیین سوگواری روستای سه در فهرست میراث ناملموس کشور
آیین سوگواری محرم “روستای سه شاهین شهر” در فهرست میراث ناملموس کشور ثبت شد.

ثبت آیین سوگواری روستای سه در فهرست میراث ناملموس کشور