تیتر امشب/ مشوق های دولت برای بهبود وضعیت اشتغال

تیتر امشب/ مشوق های دولت برای بهبود وضعیت اشتغال
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: دولت تصمیم گرفته است برای بهبود فضای فضای کسب و کار و اشتغال مشوق های بیمه ای را افرایش دهد و رسمی کردن نیروی کار در دستور کار است.

تیتر امشب/ مشوق های دولت برای بهبود وضعیت اشتغال