تیتر امشب/ فقر زدایی هدف اصلی وزارت رفاه

تیتر امشب/ فقر زدایی هدف اصلی وزارت رفاه
ربیعی گفت: ما سیاست جبرانی و سیاست صدقه ای رفاه نداریم و آخرین مرحله کار در حوزه اشتغال، توانمند سازی است.

تیتر امشب/ فقر زدایی هدف اصلی وزارت رفاه