تیتر امشب/ علوم انسانی در بوته نقد

تیتر امشب/ علوم انسانی در بوته نقد
دبیر علمی چهارمین کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی گفت: در عرصه بین المللی با خلاء تبدیل نشدن و ترجمه علوم انسانی اسلامی در جهان علم و اسلام مواجه هستیم و به دنبال روش هایی برای کاستن این شکاف هستیم.

تیتر امشب/ علوم انسانی در بوته نقد