تیتر امشب/ صندوق توسعه ملی فرصتی برای توسعه یا مخارج امروز

تیتر امشب/ صندوق توسعه ملی فرصتی برای توسعه یا مخارج امروز
در پی انتقاد رئیس جمهور به افزایش سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی در بودجه 96، تیتر امشب برای بررسی این موضوع پرداخت که حسینی نماینده مجلس و عبده تبریزی کارشناس مسائل اقتصادی به عنوان دو طرف بحث تا پایان گفتگو با هم چالش کردند.

تیتر امشب/ صندوق توسعه ملی فرصتی برای توسعه یا مخارج امروز