تیتر امشب /سایه روشن سهام عدالت

تیتر امشب /سایه روشن سهام عدالت
پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس و پوری حسینی رئیس سازمان خصوصی سازی در تیتر امشب از زوایای مختلف به نقاط قوت و ضعف طرح سهام عدالت پرداختند.

تیتر امشب /سایه روشن سهام عدالت