تیتر امشب/ حذف معافیت های مالیاتی

تیتر امشب/ حذف معافیت های مالیاتی
کارشناسان اقتصادی در برنامه تیتر امشب ضمن اعلام موافقتشان با لغو همه معافیت های مالیاتی و نیز تهیه بسته جامع مالیاتی، تاکید کردند: باید در اخذ هر نوع مالیات بین اقشار کم درآمد و مرفه تفاوت قائل شد.

تیتر امشب/ حذف معافیت های مالیاتی