تیتر امشب/ ادامه استدلال موافقان و مخالفان محصولات تراریخته

تیتر امشب/ ادامه استدلال موافقان و مخالفان محصولات تراریخته
در ادامه بحث مخالفان و موافقان محصولات تراریخته امشب نیز نماینده محیط زیست و عضو هیئت رئیسه انجمن ارگانیک به بیان دیدگاه های خود در این باره پرداختند.

تیتر امشب/ ادامه استدلال موافقان و مخالفان محصولات تراریخته