تیترامشب/ کابینه دوازدهم

تیترامشب/ کابینه دوازدهم
هفته آینده کابینه پیشنهادی دوازدهم معرفی خواهد شد از همین رو گمانه زنی درباره اعضای 18 نفره کابینه روزهاست که تبدیل به بحث داغ سیاسی کشور شده است.

تیترامشب/ کابینه دوازدهم