تیترامشب/تعیین تکلیف 98.8 دهم درصد سپرده گذاران موسسات غیرمجاز

تیترامشب/تعیین تکلیف 98.8 دهم درصد سپرده گذاران موسسات غیرمجاز
معاون نظارت بانک مرکزی با تاکید بر اینکه تنها 1.2 درصد از سپرده گذاران موسسات غیرمجاز هنوز سپرده خود را بطور کامل دریافت نکرده اند، از تعییت تکلیف 98.8 درصد از این سپرده گذاران خبر داد.

تیترامشب/تعیین تکلیف 98.8 دهم درصد سپرده گذاران موسسات غیرمجاز