تکنولوژی ایرانی در راه اروپا

تکنولوژی ایرانی در راه اروپا
شرکت جابون ایران و شرکت الکترو شیلد روسیه قرارداد همکاری امضا کردند.

تکنولوژی ایرانی در راه اروپا