تکذیب پاک شدن اطلاعات جعبه سیاه سانچی

تکذیب پاک شدن اطلاعات جعبه سیاه سانچی
معاون سازمان بنادر و دریانوردی گفت: خبر پاک شدن اطلاعات جعبه سیاه نفتکش دروغ و کذب محض است.

تکذیب پاک شدن اطلاعات جعبه سیاه سانچی