تکذیب اپیدمی وبا در کشور

تکذیب اپیدمی وبا در کشور
رئيس مركز مديريت بيماري هاي واگير وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي گفت: سال گذشته و امسال هیچ موردی از بیماری وبا در کشور مشاهده نشده است.

تکذیب اپیدمی وبا در کشور