تولید مبلمان و مصالح ساختمانی از قارچ

تولید مبلمان و مصالح ساختمانی از قارچ
مبتکران مبلمانی را طراحی و ساخته اند که اجزای اصلی آن را قارچ تشکیل می دهد.
۲۳:۳۵ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۳ آذر


تولید مبلمان و مصالح ساختمانی از قارچ