توسعه، تعامل، مذاکره؛ محور فاینکس 2018

توسعه، تعامل، مذاکره؛ محور فاینکس 2018
همکاری و تعامل فعالین بازار پول و سرمایه کشور و همچنین افزایش مناسبات اقتصادی در قالب شبکه های ارتباطی از اهداف برگزاری فاینکس 2018 است

توسعه، تعامل، مذاکره؛ محور فاینکس 2018