توافقات ایران و گازپروم

توافقات ایران و گازپروم
دو یادداشت تفاهم در زمینه گاز میان شرکت ملی نفت ایران و شرکت روسی گاز پروم در تهران به امضا رسید.

توافقات ایران و گازپروم