تنبل ها هم روز جهانی دارند؟!

تنبل ها هم روز جهانی دارند؟!
فهرست کارهای عقب افتادشون بیشتر از فهرست کارهای انجام شده است، این یکی از تعریف های ساده از افراد تنبله.

تنبل ها هم روز جهانی دارند؟!