تمهیدات اربعین حسینی در مرز خسروی

تمهیدات اربعین حسینی در مرز خسروی
مرز خسروی امسال نخستین بار برای تردد زائران بازگشایی می شود.

تمهیدات اربعین حسینی در مرز خسروی