تمرین تیم ملی با لباس قطری ها!

تمرین تیم ملی با لباس قطری ها!
آخرین تمرین تیم ملی قبل از دیدار با قطر با لباس عنابی، رنگ پیراهن تیم ملی قطر در بازی فردا برگزار شد.

تمرین تیم ملی با لباس قطری ها!