تمدید مهلت ثبت نام داوطلبان آزمون استخدامی

تمدید مهلت ثبت نام داوطلبان آزمون استخدامی
مهلت نام نويسي چهارمين آزمون استخدامي مشترك فراگير دستگاه هاي اجرايي (شهريور 1396) تا ساعت 24 يك شنبه 11 تير تمديد شد.

تمدید مهلت ثبت نام داوطلبان آزمون استخدامی