تغییر سبک بازی پرسپولیس درغیاب طارمی

تغییر سبک بازی پرسپولیس درغیاب طارمی
به نظر می رسد سبک بازی تیم پرسپولیس به خاطر نبود مهدی طارمی تغییر کرده است و البته این تغییر چهره زیبایی ندارد.

تغییر سبک بازی پرسپولیس درغیاب طارمی