تعهد گمرک برای نوسازی ناوگان عمومی

تعهد گمرک برای نوسازی ناوگان عمومی
گمرک به خودروسازان برای نوسازی ناوگان عمومی تخفیف می دهد.

تعهد گمرک برای نوسازی ناوگان عمومی