تظاهرات ضد ترامپ به پایتخت انگلیس رسید

تظاهرات ضد ترامپ به پایتخت انگلیس رسید
همزمان با مواضع نهادهای مدنی و سیاسی در انگلیس ضد رئیس جمهور آمریکا، دهها نفر با تجمع مقابل سفارت آمریکا در لندن ضد ترامپ و رویکردهایش شعار دادند.

تظاهرات ضد ترامپ به پایتخت انگلیس رسید