تصمیمات عجیب در استقلال/ هیاهو برای هیچ؟

تصمیمات عجیب در استقلال/ هیاهو برای هیچ؟
هرچه هست استقلال حال و روز خوشی ندارد و بهتر است فکری به حال این تیم شود و هر روز با اعصاب هوادران بازی نشود.

تصمیمات عجیب در استقلال/ هیاهو برای هیچ؟