تصمیمات جدید کارگروه کاهش آلودگی هوای پایتخت

تصمیمات جدید کارگروه کاهش آلودگی هوای پایتخت
چهارمین نشست کارگروه کاهش آلودگی هوای پایتخت به ریاست استاندار تهران برگزار شد.

تصمیمات جدید کارگروه کاهش آلودگی هوای پایتخت