تصميم ‌گيريهاي منفصل يک ايراد بزرگ اقتصادی است

تصميم ‌گيريهاي منفصل يک ايراد بزرگ اقتصادی است
رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي ايران: تصميم ‌گيريهاي منفصل و غيرهمگراي سازمانهاي دولتي در موضوعات اقتصادي و به ويژه صادرات يک ايراد بزرگ است.

تصميم ‌گيريهاي منفصل يک ايراد بزرگ اقتصادی است