تشکیل 25 کمیته آسیب شناسی حج

تشکیل 25 کمیته آسیب شناسی حج
سرپرست حجاج ایرانی بر لزوم جمع بندی پیشنهادها و گلایه های ارائه شده درخصوص حج 96 تاکید و ابراز امیدواری کرد با کارشناسی دقیق و با اصلاح آن در حج سال آینده نواقص رفع شود.

تشکیل 25 کمیته آسیب شناسی حج