تشکیل جلسه هیئت نظارت بر برجام پس از بازگشت روحانی

تشکیل جلسه هیئت نظارت بر برجام پس از بازگشت روحانی
عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت: پس از بازگشت رئيس جمهوري از نيويورک جلسه شوراي نظارت بر برجام تشکيل خواهد شد و پاسخ مناسب در برابر خلف وعده هاي آمريکا اتخاذ مي شود.

تشکیل جلسه هیئت نظارت بر برجام پس از بازگشت روحانی