تسهيلات جعاله مسکن دو برابر شد

تسهيلات جعاله مسکن دو برابر شد
مدیر امور ارتباطات و بازاریابی بانک مسکن گفت: تسهیلات جعاله مسکن از 10 به 20 میلیون تومان افزایش یافت.

تسهيلات جعاله مسکن دو برابر شد