تزریق واکسن به کودکان کار

تزریق واکسن به کودکان کار
شبکه هپاتیت کشور با همکاری جمعی از خیران، بیش از یکصد کودک کار را در برابر «هپاتیت بی» واکسینه کرد.

تزریق واکسن به کودکان کار