ترکیب نفت آبادان برای دیدار با استقلال

ترکیب نفت آبادان برای دیدار با استقلال
یازده بازیکن نفت آبادان برابر استقلال انتخاب شدند.

ترکیب نفت آبادان برای دیدار با استقلال