تردید شفر برای استفاده از ستاره باتجربه استقلال

تردید شفر برای استفاده از ستاره باتجربه استقلال
سرمربی آلمانی استقلال برای استفاده از پژمان منتظری مقابل نفت آبادان مردد است.

تردید شفر برای استفاده از ستاره باتجربه استقلال