ترخیص ۱۱ دانش آموز هرمزگانی از بیمارستان داراب

ترخیص ۱۱ دانش آموز هرمزگانی از بیمارستان داراب
تاکنون ۱۱ مصدوم اتوبوس دانش آموزان هرمزگانی از بیمارستان داراب ترخیص شدند.

ترخیص ۱۱ دانش آموز هرمزگانی از بیمارستان داراب