ترخيص وسايل نقليه توقيف شده در هفته نيروی انتظامی

ترخيص وسايل نقليه توقيف شده در هفته نيروی انتظامی
سخنگوي نيروي انتظامي از ترخيص خودروهاي توقيف شده که شکايت قضايي ندارند در هفته ناجا خبر داد.

ترخيص وسايل نقليه توقيف شده در هفته نيروی انتظامی