تراکتورسازی به دنبال توافق با سرمربی خارجی

تراکتورسازی به دنبال توافق با سرمربی خارجی
باشگاه تراکتورسازی تبریز پس از مذاکره با مربیان ایرانی سراغ مربیان خارجی می‌رود.

تراکتورسازی به دنبال توافق با سرمربی خارجی