تحويل 70 درصد مسكن هاي مهر در تهران

تحويل 70 درصد مسكن هاي مهر در تهران
مديركل راه و شهرسازي استان تهران از تحويل 70 درصد مسكن هاي مهر متقاضيان استان تهران خبر داد.

تحويل 70 درصد مسكن هاي مهر در تهران