تحولات سوریه در غوطه شرقی

تحولات سوریه در غوطه شرقی
با پاکسازی کامل شهرک حموریه، ارتش سوریه بر 70 درصد از غوطه شرقی در استان ریف دمشق مسلط شد.

تحولات سوریه در غوطه شرقی