تجلیل سازمان بسیج ورزش کشور از علیرضا کریمی

تجلیل سازمان بسیج ورزش کشور از علیرضا کریمی
سازمان بسیج ورزش کشور از علیرضا کریمی کشتی گیر ملی پوش کشورمان برای حفظ ارزش های نظام جمهوری اسلامی تجلیل کرد.

تجلیل سازمان بسیج ورزش کشور از علیرضا کریمی