تجلیل از دانش آموزان پژوهشگر

تجلیل از دانش آموزان پژوهشگر
همزمان با هفته پژوهش صبح امروز 21 دانش آموز پژوهشگر با حضور وزرای آموزش و پرورش و علوم و تحقیقات و فناوری تجلیل شدند.

تجلیل از دانش آموزان پژوهشگر