تجلیل از برترین‌های لیگ علمی پیشگامان دانش آموزی

تجلیل از برترین‌های لیگ علمی پیشگامان دانش آموزی
برگزیدگان دهمین دوره لیگ علمی پیشگامان دانش آموزی ایران معرفی و قدردانی شدند.

تجلیل از برترین‌های لیگ علمی پیشگامان دانش آموزی