تبریک رئیس جمهور به وزنه برداران

تبریک رئیس جمهور به وزنه برداران
حسن روحانی رئیس جمهور ایران در پیامی در صفحه شخصی خود موفقیت وزنه برداران ایران در رقابت های جهانی را تبریک گفت.

تبریک رئیس جمهور به وزنه برداران