تاکید برانکو روی پاس‌های صحیح و تمرین پنالتی

تاکید برانکو روی پاس‌های صحیح و تمرین پنالتی
بازیکنان پس از صحبت‌های برانکو، کار خود را در دو گروه، زیر نظر مارکو آغاز کردند.

تاکید برانکو روی پاس‌های صحیح و تمرین پنالتی