تاکید ایران بر لزوم حفظ تمامیت ارضی سوریه

تاکید ایران بر لزوم حفظ تمامیت ارضی سوریه
سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: ایران با جدیت بر لزوم حفظ تمامیت ارضی سوریه و احترام به حاکمیت ملی این کشور تاکید دارد.

تاکید ایران بر لزوم حفظ تمامیت ارضی سوریه