تائید استعفای شهردار تهران

تائید استعفای شهردار تهران
رئیس شورای شهر تهران استعفای شهردار تهران را تایید کرد.

تائید استعفای شهردار تهران