بیانیه فدراسیون جانبازان و معلولین در خصوص محرومیت دو فوتبالیست

بیانیه فدراسیون جانبازان و معلولین در خصوص محرومیت دو فوتبالیست
ادای احترام به شهدا و ورزشکارانی که از حق خود برای رسیدن به مدال های ظاهری دنیا گذشتند از واجبات است.

بیانیه فدراسیون جانبازان و معلولین در خصوص محرومیت دو فوتبالیست