بومی سازی فضای مجازی در برزیل

بومی سازی فضای مجازی در برزیل
دولت برزیل قصد دارد بر اساس برنامه توسعه ملی خود اینترنت بومی را در این کشور طراحی و اجرا کند.

بومی سازی فضای مجازی در برزیل