بوفه های مدارس تا پایان آذر مجوز بگیرند

بوفه های مدارس تا پایان آذر مجوز بگیرند
قائم مقام سازمان دانش آموزی گفت: به علت جدی نگرفتن دستورالعمل های این سازمان در مدارس کشور و با وجود اینکه دو وزارتخانه و چند نهاد بر بوفه های مدارس؛ نظارت دارند، هنوز بیش از 32 هزار بوفه، بدون مجوز در مدارس فعالند.

بوفه های مدارس تا پایان آذر مجوز بگیرند