بودجه زیر ذره بین مجلس

بودجه زیر ذره بین مجلس
رئیس و نایب رئیس کمیسیون تلفیق بودجه 97 گفتند: قاعدتا مجلس مرّ روشی را که دولت برای حذف یارانه ها پیشنهاد کرده است تصویب نخواهد کرد.

بودجه زیر ذره بین مجلس