بهره برداری از 5 طرح بزرگ آموزشی در دزفول

بهره برداری از 5 طرح بزرگ آموزشی در دزفول
پنج طرح بزرگ آموزشی به همت خیرین و با حضور وزیرآموزش و پرورش در دزفول به بهره برداری رسید.

بهره برداری از 5 طرح بزرگ آموزشی در دزفول